Prasy osadów

Każda oczyszczalnia ścieków prowadząc skuteczny proces oczyszczania ścieków produkuje osad. Osad z oczyszczalni może znacząco różnić się składem, konsystencją oraz zdolnością do reagowania z preparatami chemicznymi.

Oczyszczalnie komunalne posiadają osad pochodzący z procesu osadu czynnego. W przypadku kiedy oczyszczalnia pracuje stabilnie osad nie zmienia znacząco swoich właściwości.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych mogą cechować się dużą zmiennością charakterystyki osadu oraz ilości jego napływu. Wspomniana zmienność jest najczęściej spowodowana cyklami produkcyjnymi, myciem maszyn, zmianami produktów użytych do produkcji, występowaniem różnorodnych substancji w znacznym stężeniu, które mogą mieć wpływ na zmiany w procesie oczyszczania.

Jak powstaje osad

Osad w oczyszczalni ścieków przemysłowych powstaje w wyniku wytrącenia się zanieczyszczeń po podaniu reagentów chemicznych w oczyszczalni mechaniczno-chemicznej lub w wyniku przyrostu osadu czynnego biorącego udział w redukcji zanieczyszczeń w oczyszczalni biologicznej. W obu przypadkach oddzielenie go od roztworu wymaga dodatkowego zagęszczania osadu a następnie mechanicznego odciśnięcia na prasie osadu.

Prasa osadu

Jest urządzeniem mechanicznym oddzielającym frakcję stałą z roztworu ścieku. Odwadnianie jest możliwe dzięki elementom cedzącym, które w zależności od typu urządzenia występują w postaci taśmy z drobnymi otworami, płyt ściskających, lub szeregowo ustawionych dysków otaczających wal ślimakowy. Wyróżniamy:

  1. Taśmowe prasy osadu,
  2. Prasy komorowe,
  3. Wirówki osadu,
  4. Śrubowe prasy osadu.

Taśmowa prasa osadu posiada dwie perforowane taśmy bez końca poruszające się równolegle względem siebie i przechodzące pomiędzy systemem wałków dociskowych. Osad jest podawany pomiędzy taśmy i poruszając się razem z nimi odciskany na wałkach ustawionych w odpowiedniej odległości. Szczelina pomiędzy powierzchniami wałków jest ustawiona w taki sposób, żeby wywoływać wzrost ciśnienia w przechodzącym przez szczelinę osadzie. Ciśnienie powoduje wypchnięcie wody przez perforowaną taśmę. Osad odwodniony zostaje wyrzucony z urządzenia.

Komorowe prasy osadu

Cechują się zestawem szeregowo ustawionych płyt z których wyróżniamy płyty dociskowe i płyty filtracyjne. Płyty filtracyjne są umieszczone pomiędzy dwoma pytami dociskowymi. Płyta filtracyjna jest zaprojektowana w takich sposób, ze tworzy z płytami dociskowymi komorę. Płyta filtracyjna jest najczęściej podatna, co powoduje że przy nacisku każda z komór zmniejsza swoją objętość. W celu odwodnienia osadu komory muszą zostać napełnione osadem a następnie ściśnięte. Zmiana objętości komory powoduje wzrost ciśnienia i rozpoczęcie usuwania wody.

Wirówki osadu

Pracują za zasadzie obrotowego bębna i oddzielającego zawiesinę osadu od odcieku pryz użyciu siły odśrodkowej. Do rozpoczęcia odwadniania konieczne jest poprawne załadowanie bębna wirówki. Osad odwodniony zostaje usunięty z wirówki przy użyciu wału ślimakowego.

Śrubowe pras osadu.

Cechują się występowaniem centralnie ustawionego wału śrubowego ze zmiennym skokiem zwoju. Wał porusza się ruchem obrotowym w perforowanej rurze lub szeregowo ustawionym pierścieniom rozmieszczonym w taki sposób żeby tworzyły szczelinę pomiędzy powierzchniami. Zespół wymienionych elementów nazywamy głowicą odwadniającą. Do głowicy podawany jest osad, który jest przemieszczany przez wał śrubowy wzdłuż głowicy. Podczas przemieszczania, zmienny skok przenośnika powoduje wzrost ciśnienia osadu i usuwanie wody.

Każde z wymienionych urządzeń posiada zalety i wady, bardzo często zależne od charakteru odwadnianego osadu.

Zapraszamy do składania zapytań, chętnie odpowiemy na pytania dotyczące konstrukcji i funkcjonalności pras do odwadniania osadów ściekowych.

kontakt@prasyosadow.pl